Kehityshanke: Kuhan rysäpyynti talvella

 • Hakija: Luonnonvarakeskus, Paltamon kalantutkimusasema
 • Yhteyshenkilö: Pekka Hyvärinen
 • Myönnetty tuki: 31 916 € (100 % kokonaiskustannuksista)
 • Hankeaika: 15.3. – 31.12.2021

Hankkeessa suunnitellaan, rakennetaan ja testataan rysärakenteita Paltamon kalantutkimusaseman koealtailla ja liikkumisen seuraamisen mahdollistavilla, PIT-siruilla merkityillä kuhilla. Hankkeessa on mukana Oulujärven kaupallisia kalastajia ja tutkimustulosten pohjalta on tarkoitus käynnistää laaja järvi-mittakaavan tutkimushanke vuoden kuluttua. Tavoitteena on löytää tehokas rysämalli kuhan talvikalastukseen, jolloin verkkopyyntiä voitaisiin vähentää. Rysä on parempi pyydys kuhakannoille, koska se ei vahingoita kalaa, jolloin esim. alamittaiset kalat voidaan vapauttaa elinvoimaisina.

Loppuraportti

Kehityshanke: Kalakesä21 – Nuorten kesäyrittäjyyshanke kala-alalle

 • Hakija: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
 • Yhteyshenkilö: Anna Saarela
 • Myönnetty tuki: 33 848 € (96,9 % kokonaiskustannuksista)
 • Hankeaika: 1.12.2020 – 30.9.2021

Hankkeessa tavoitellaan kala-alan jatkuvuuden turvaamista Koillismaalla sekä kesätyömahdollisuuksien lisäämistä alueen nuorille uudenlaisella ja houkuttelevalla tavalla kevytyrittäjinä kalastuksen parissa.

Nuorille annetaan perustiedot ja taidot yrittäjyydestä ja tuki oman kesätyöyrityksen perustamiseen 4H-yritysmallin mukaisesti. Yhteistyössä paikallisten kalastajien kanssa opastusta annetaan helpoista kalastusmenetelmistä kuten katiskapyynnistä, millä nuoria rohkaistaan ja tuetaan kalastuksen aloittamisessa. Hankkeen yhteistyökumppanina toimiva kalanjalostusyritys ostaa nuorten yrityksiltä niiden saaman saaliin. Samalla, kun nuoret hankkeen aikana tutustuvat yrittäjyyteen ja kalastukseen elinkeinona, edistetään kasvuyrityksen raaka-aineen saatavuutta ja vajaasti hyödynnettyjen kalalajien hyödyntämistä.

Hankkeessa nuorten kanssa testattavaa toimintamallia voidaan jatkossa hyödyntää soveltuvin osin muillekin kohderyhmille (esim. eläkeläiset tai työttömät) ja sitä voidaan levittää hyödynnettäväksi muillekin alueille. Hanke toteutetaan 1.12.2020 – 30.9.2021. Hankkeen päätoteuttajana on Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy ja yhteistyökumppaneina Kuusamon 4H-yhdistys ry sekä Kuusamon Kala Oy.

Kehittämishanke: Vesien luonnonvarat liiketoiminnaksi

 • Hakija: Kuhmon kaupunki
 • Yhteyshenkilö: Kari Malinen
 • Myönnetty tuki: 56 115 € (90 % kokonaiskustannuksista)
 • Hankeaika: 1.1. – 31.12.2021

Haettavassa hankkeessa edistetään kokonaisvaltaista kalastuselinkeinojen kehittämistä kehittämällä kalastusjärjestelyitä, edistämällä ja opastamalla koskikohteiden kutupaikkakunnostuksia. Lisäksi hankkeessa koulutetaan vesialueiden omistajia kalavesien hoidossa, hoitokalastuksessa ja kalastuskohteiden markkinoinnissa sekä luodaan uusia ohjelmapalvelutuotteita. Hankkeella haetaan myös vähempiarvoisen kalan uusia, liiketaloudellisesti kannattavia hyödyntämismahdollisuuksia. Tämä edesauttaa myös uusien ammattikalastajien ja uusien kalatuotteiden ja niiden tuotannon syntymistä alueelle. Hankkeella aktivoidaan alueella toimivia ammattikalastajia hoitokalastukseen ja tuotekehitykseen, yhteistoiminnassa osakaskuntien kanssa ja muiden vesialueen omistajien ja haltijoiden kanssa. Yhteistyössä osallistuvien osakaskuntien kanssa yksilöidään samoin hoitokalastuskohteet, -menetelmät ja tavoitteet. Lisäksi hankkeella kootaan yhteen eri organisaatioiden, yrittäjien ja toimijoiden vesistöjen kehittämisen ja kalastuksen edistämisen kehittämistarpeita suunnitelmalliseksi kehittämiskokonaisuudeksi. Hankkeessa haetaan myös ammattikalastajille uusia liiketoiminnan osa-alueita matkailukalastuksesta sekä kalastuksen ohjelmapalveluista. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alan yrittäjien, kalatalousalueen ja osakaskuntien kanssa.

Tarve hankkeen toimenpiteille on noussut esille vuonna 2019 päättyneessä Kuhmon koskien kartoitus- ja kunnostushankkeessa yhdessä kalastajien ja matkailu- ja ohjelmapalveluyrittäjien kanssa.

 

Kehittämishanke: Parasta paikallisesta kalasta – uudet lähikalaa hyödyntävät matkailutuotteet ja -tapahtumat

 • Hakija: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
 • Yhteyshenkilö: Kimmo Laasonen
 • Tukisumma: 53 679 € (100 % kokonaiskustannuksista)
 • Hankeaika: 1.1.2021 – 31.12.2021

Hankkeen toimenpiteinä ovat uusien paikallista kalaa hyödyntävien ruoka-, elämys- ja matkailutuotteiden sekä tapahtumien kehittäminen palvelumuotoilun keinoin, tuotetestaus, tuotteiden ja tapahtumien digitaalisen materiaalien suunnitteleminen ja toteuttaminen, markkinointi ja viestintä sekä hyvistä käytänteistä tietojen levittäminen. Hankkeen tuloksena lähikalan hyödyntämisen mahdollisuudet ovat kasvaneet Sotkamon kunnan ja lähiseudun osalta ja paikallisen kalan tuottama lisäarvo etenkin matkailukysyntänä on kasvanut. Yhteistyö eri toimijoiden välillä on myös tiivistynyt lähikalateeman ympärillä.

Lopputiedotus Parasta paikallisesta kalasta

Kehittämishanke: Lähikala -paikallisen kalan jalostusasteen nosto, lisäarvon tuottaminen alueelle sekä paikallisen kalan käytön lisääminen

 • Hakija: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
 • Yhteyshenkilö: Kimmo Laasonen
 • Tukisumma: 55 002 € (100 % kokonaiskustannuksista)
 • Hankeaika: 1.9.2020 – 31.8.2021

Paikallisuus, lähiruoka ja kestävä kehitys on tällä hetkellä kaikkien huulilla. Tässä ajassa haluamme nauttia entistä enemmän lähellä kasvatettua ja tuotettua, puhdasta ruokaa. Paikallisen kalan tuottama lisäarvo alueelle on monimerkityksellinen ja arvokas niin ravintona kuin jatkossa myös matkailullisesti hyödynnettynä. Tämä hanke tukee omalta osaltaan edellä mainittuja paikallisen kalan käytön monikäyttömahdollisuuksien ja liiketoimintamahdollisuuksien lisäämistä sekä paikallista yritys- ja oppilaitosyhteistyötä.

Hankkeen päätavoitteena on varmuuden lisääntyminen tuotantoketjussa. Tavoitteena on myös selvittää lähikalan ja kalastuksen alueen nykytila, madaltaa lähikalaa välittävän ja jalostavan yrityksen perustamista, kehittää kohdeyritysten osaamista, tuottaa lähikalasta saatavaa lisärvoa sekä edistää yhteistyötä. Tuotettu tieto on hyödynnettävissä Kainuun ja Koillismaan alueella sekä valtakunnallisestikin. Hankkeen tuottaman tiedon avulla alueet ja yritykset voivat lähteä toteuttamaan uusien kestävien ratkaisujen käyttöönottoa hankkeiden ja yhteistyön kautta.

Tuloksena tieto paikallisen järvikalan ja kasvatetun kalan sekä kaupallisen kalastuksen nykytilasta Sotkamon kunnan sekä parhaan yhteistyön mahdollistavista lähikunnista lisääntyy. Kannattavan kala-alan liiketoiminnan lisääminen ja osaamisen kehittyminen alueella. Lähikalan käytön ja monipuolisen hyödyntämisen myötä Sotkamo ja lähialueet saavat lisätuloja koko kalan arvoketjussa. Pitkällä tähtäimellä paikallisen kalan ympäristökuormitus alenee edestakaisten kuljetusten jäädessä pois. Hanke toteuttaa Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderin strategiassa ensimmäistä painopistettä ”lisäarvoa elinkeinokalatalouteen” mukaan lukien sen alakohtia kuluttajien kiinnostus kassavirraksi, jalostusasteen nosto, matkailu- ja vientimahdollisuudet todeksi. Hanke edistää kala-alan jatkuvuutta ja potentiaalista lisäämistä alueella, ja mahdollisuutta matkailuhyödynnettävyyden lisäämiseksi.

Kehittämishanke: Vesiviljelylaitoksen purkuvesien ravinteiden jatkuvatoiminen mittaaminen

 • Hakija: Luonnonvarakeskus
 • Yhteyshenkilö: Pasi Laajala
 • Tukisumma: 40 974 € (89 % kokonaiskustannuksista)
 • Hankeaika: 1.1.2021 – 31.12.2022

Hanke pohjautuu Taivalkoskella Kalankasvatus Vääräniemi Oy:n Oudonjoen kalankasvatuslaitoksella toteutettuun PIKKULI-hankkeeseen. Sen yhtenä tavoitteena oli laitoksen ravinnekuorman pienentäminen kasvattamalla pikkulimaskaa purkuvedessä. Idea oli toimiva, mutta purku-uoman vedestä ei saatu riittävästi ravinteita kasvatukseen. Ravinteiden talteenottoa olisi pitänyt pystyä tehostamaan, jotta sillä olisi merkitystä laitoksen ravinnepäästöihin.

Jos laitoksesta vapautuvien ravinteiden määrää voitaisiin mitata, saataisiin käsitys laitoksen hetkittäisistä kuormitustasoista ja vuosikuormasta. Tietoa voitaisiin käyttää arvioitaessa nykyisen luvan perusteita.

Tämän hankkeen ideana on mitata ravinnepitoisuuksia jatkuvatoimisesti sekä yksittäisestä altaasta että koko laitoksesta. Mittausaineiston pohjalta voidaan tunnistaa ja kerätä talteen ne jakeet, jotka sisältävät eniten ravinteita, ja jotka näin ollen kuormittavat alapuolista vesistöä eniten. Käytännössä pääosa kuormituksesta syntyy elo-syyskuussa, jolloin laitoksen rehunkäyttö on suurimmillaan. Talteen otetut ravinteet käytetään pikkulimaskan kasvatukseen ulkoaltaissa.

Kehittämishanke: Ruokapuiston kalankäsittelytilojen kunnostus- ja kehityshanke

 • Hakija: Suomussalmen kunta
 • Yhteyshenkilö: Hannu Leinonen
 • Tukisumma: 22 828,86 € (80 % kokonaiskustannuksista)
 • Hankeaika: 1.4.2020 – 19.5.2021

Suomussalmen Ruokapuiston kalankäsittelytiloja kehitetään pienin parannustöin, sekä hankkimalla ilmalämpöpumppu ja pakkasvarastokontti asennettuna. Myös erillinen kalannahoituskone hankitaan kalastajien käyttöön.

Loppuraportti Ruokapuiston kalankäsittelytilat

Kehittämishanke: Osakaskuntien yhdistäminen

 • Hakija: Kainuun Kalatalouskeskus ry
 • Yhteyshenkilö: Jaakko Muurimäki
 • Tukisumma: 8 603,70 € (100 % kokonaiskustannuksista)
 • Hankeaika: 1.3.2020 – 31.12.2021

Hankkeessa kartoitetaan Kainuussa sijaitsevien kalavesien osakaskuntien halukkuutta toteuttaa yhdistymisiä. Yhdistymisten avulla saadaan pienistä osakaskunnista laajempia ja yhtenäisempiä kokonaisuuksia, joiden toiminnan tulevaisuus on turvatumpaa ja taloudellisempaa isommissa yksikössä. Tavoitteena on saada aikaan riittävän isoja yksiköitä ja yhtenäisiä lupa-alueita, jotka pystyvät toimimaan kalatalouden edun mukaisesti. Yhtenäiset lupa-alueet pienentävät hallinnointikuluja, joten varoja vesistöjen hoitoon jää enemmän.

Kehittämishanke: Kaupallisen kalastuksen ja kalanjalostuksen kehittäminen Posion ja Taivalkosken alueella

 • Hakija: Lapin Ammattikorkeakoulu
 • Yhteyshenkilö: Petri Muje
 • Tukisumma: 34 200 € (90 % kokonaiskustannuksista)
 • Hankeaika: 1.8.2019 – 31.10.2021

Hanke kehittää Posion ja Taivalkosken kuntien kaupallista kalastusta. Hankkeen päätoimenpiteet jakaantuvat kahteen työpakettiin: mestari-kisälli toimintaan perustuvaan uusien kalastajien rekrytointiin sekä asiakaslähtöiseen B to B tuotekehitykseen. Ensimmäisen työpaketin tarkoituksena on varmistaa kalaraaka-aineen saatavuus myös tulevaisuudessa. Tavoitteena on löytää hankkeen toiminta-alueelta 5-6 toimenpiteisiin osallistuvaa, joista 2-3 jatkaisi kaupallista kalastusta hankkeen loppumisen jälkeen. Toisen työpaketin tarkoituksena on lisätä kalan jatkokäsittelyä ja sen tuomaa työtä hankealueella. Tavoitteena on kehittää alueen raaka-aineista vähintään 4 uutta/uudistettua asiakaslähtöistä kalatuotetta sekä 2 uutta/uudistettua jatkojalostetta.

Kehittämishanke: Jäähileasema kalastajien käyttöön Vaalaan

 • Hakija: Vaalan kunta
 • Yhteyshenkilö: Matti Kaikkonen
 • Tukisumma: 20 585,40 € (80 % kokonaiskustannuksista)
 • Hankeaika: 1.3. – 31.12.2019

Vaala on kalaisan Oulujärven rannalla. Jäähileasema palvelisi 4 kaupallista kalastajaa ja 11 kotitarvekalastajaa sekä voisi rohkaista uusia aloittavia kaupallisia kalastajia. Laadukkaan, hygieenisen ja määräykset täyttävän kalan saanti markkinoille vaatii jäähilettä. Hankkeen tuloksena kalastajat saavat jäähilettä läheltä jolloin kalan laatu pysyy hyvänä ja ylimääräiset jäiden kuljetukset kauempaa jäävät pois. Hankkeessa mahdollistetaan laadukkaan kalan saaminen markkinoille sekä kotimaisen kalan tarjonnan turvaaminen ja lisääminen rakennuttamalla n. 2 x 2 x 2 m kokoinen ja n. 1 000 kg / vrk jäätä tuottava jäähileasema kunnan tontille ja sille sähkö- ja vesiliitäntä. Jäähileasemassa on kaksi eristettyä 600 l jääpaljua, lukittava luukku sekä termostaatilla toimiva puhallin, joka ylläpitää oikean toimintalämpötilan. Sijoituspaikka valittiin keskeisen sijainnin, vesi- ja sähköliitännän olemassaolon sekä valvottavuuden/ huollettavuuden vuoksi.

Hanke edistää elinkeinon uudistumista turvaamalla kala-alan jatkuvuuden. Jään saanti on ehdoton perusedellytys kaupalliselle kalastukselle. Ilman saatavilla olevaa jäähilettä on mahdotonta aloittaa kaupallisena kalastajana.

Kehittämishanke: Jäähileasema kalastajien käyttöön Kuhmoon

 • Hakija: Kuhmon kaupunki
 • Yhteyshenkilö: Kari Malinen
 • Myönnetty tuki: 15 984 € (80 % kokonaiskustannuksista)
 • Hankeaika: 1.3. – 31.12.2019

Kuhmon kaupunki hankkii jäähileaseman kalastajien käyttöön. Hankkeen tavoitteena on edistää paikallisen järvikalan hyödyntämistä ja kalastuselinkeinon vahvistamista. Investointi mahdollistaa uusien, kaupallisten kalastajien syntymistä sekä tukee vapaa-ajan – ja matkailukalastuksen kehittämistä. Tavoitteena on, että jäähileasemaa käyttää 10 kaupallista kalastajaa, 20 virkistyskalastajaa sekä 2 aloittavaa kaupallista kalastajaa.

 • Jäähileasema on toiminnassa (ei loppuraporttia)

Kehittämishanke: Rehulimaska; kalanrehua akvaponisesti viljellystä pikkulimaskasta

 • Hakija: Luonnonvarakeskus (LuKe)
 • Yhteyshenkilö: Pasi Laajala
 • Myönnetty tuki: 35 107 € (70 % kokonaiskustannuksista
 • Hankeaika: 1.4.2019 – 30.9.2021

REHULIMASKA-hankkeen päätoimenpide on kalanrehureseptin suunnittelu ja kokeilu kalanviljelylaitoksella koeruokinnan avulla. Valkuaisraaka-aineena käytetään kelluskasvi pikkulimaskaa, jota tuotetaan Taivalkosken PIKKULI-hankkeessa kehitetyllä menetelmällä. Rehut valmistetaan Luonnonvarakeskuksessa ja kenttäkokeet suoritetaan Suomussalmella Kalankasvatus Vääräniemi Oy:n Hossan Forellin laitoksella. Toisena toimenpiteenä on teollisen mittakaavaan pikkulimaskankeruu esimerkiksi pumpputeknologian avulla. Tätä varten Forellin laitoksen käyttämättä oleva allas saneerataan pikkulimaskan ison mittakaavan kasvatusaltaaksi. Kolmantena toimenpiteenä lasketaan pikkulimaskaan pohjautuvan rehuntuotantoketjun kannattavuus hankkeen puitteissa. Toimenpiteet videokuvataan ja niistä valmistetaan opetusvideo kalankasvattajille ja suurelle yleisölle.

Hankkeen tavoitteena on hyödyntää läpivirtauslaitoksen purku-uoman vettä ja altaiden pohjalle kertyvää lietettä vesikasvinviljelyssä ja selvittää tuotannon kustannukset. Tämän ns. akvaponisen viljelyn avulla halutaan vähentää kalankasvatuksen ympäristökuormaa kierrättämällä ravinteita. Hankkeessa kertynyt tieto-taito, kasvatus- ja korjuuteknologia sekä reseptit jäävät kalanviljelylaitoksen hyödennettäviksi.

Loppuraportti

Kehittämishanke: Paltamon kalatalon käynnistämishanke

 • Hakija: Paltamon kunta
 • Yhteyshenkilö: Simo Kemppainen
 • Myönnetty tuki: 29 790,00 euroa (90 % kokonaiskustannuksista)
 • Hankeaika: 15.2.2018 – 30.11.2019

Paltamon kunta on päättänyt investoida vuonna 2018 Metelinniemeen uudet kalankäsittelytilat ja kalankäsittelykoneet Euroopan meri- ja kalatalousrahaston investointituella. Tilojen ja koneiden käyttövastuu siirretään jatkossa kalastajien perustamalle hallinnointiyhtiölle, joka järjestää tilojen käytön osakkaille ja muille käyttäjille. Paltamon kunta katsoo tarpeelliseksi toteuttaa investoinnin yhteydessä Paltamon kalatalon käynnistämishankkeen, jossa laaditaan mm. omavalvontasuunnitelma sekä huolehditaan tilojen ja laitteiden loppukäyttäjien perehdyttämisestä ja riittävästä osaamistasosta. Hankkeessa varmennetaan lisäksi tutustumiskäynnein eräiden hankittavien kalankäsittelykoneiden toimivuus särkikalojen käsittelyssä. Hankkeella turvataan investoinnin onnistuminen ja toiminnan siirtäminen kalastajien vetämäksi.

Kehittämishanke: Kaivosalueen soveltuvuus vesiviljelyyn kaivostoiminnan loputtua Pyhäjärvellä

 • Hakija: Pyhäjärven kaupunki
 • Yhteyshenkilö: Ari Mikkonen
 • Myönnetty tuki: 25 582,00 euroa (90 % kokonaiskustannuksista)
 • Hanke-aika: 14.2.2018 – 31.3.2019

Hankkeessa selvitetään kaivoksen osien soveltuvuutta vesiviljelyyn (kalat, äyriäiset, vesikasvit tai levät). Selvitettävät osakokonaisuudet ovat tulo- ja poistovesi, ilmastointi, kiinteistöt, lämpötila sekä markkinat.

LOPPURAPORTTI Kaivos vesiviljelyyn 2019

Kehittämishanke: Vähempiarvoisen kalan arvoketjun kehittäminen Koillismaalla

 • Hakija: Naturpolis Oy
 • Yhteyshenkilö: Kirsi Kuosku
 • Myönnetty tuki: 55 558,15 euroa (96,14 % kokonaiskustannuksista)
 • Hanke-aika: 8.5.2017 – 17.4.2018

Hankkeessa kerätään taustatietoa, selvitetään ja määritetään vähempiarvoisen kalan arvoketjun muodostumista alkutuotannon ja jalostuksen näkökulmasta sekä lasketaan siihen liittyvien toimintojen ja investointitarpeiden kannattavuutta. Lähtötilanteessa lisäarvoa alkutuotantoon oletetaan löytyvän esim. sumppusäilytyksen avulla (vaikutus konekapasiteetin ja infran käyttöasteen tasaisemman jakautumisen kautta) sekä mahdollisesti hankinta-aluetta laajentamalla (raaka-aineen riittävyyden turvaaminen, logistiikkakustannusten optimointi) ja jalostusastetta nostamalla (kysynnän kasvu). Määrityksissä huomioitavia kalalajeja ovat särkikalat ja hauki. Sumppusäilytyksen kehittäminen on hankkeessa erityisenä mielenkiinnon kohteena, joten sen osalta hanke sisältää myös koulutuksellisen näkökulman.

Vähempiarvoisen_Loppuraportti22032018

Kehittämishanke: Pikkulimaskan viljely vesiviljelylaitoksessa PIKKULI

 • Hakija: Luonnonvarakeskus LUKE
 • Yhteyshenkilö: Pasi Laajala
 • Myönnetty tuki: 43 260,00 euroa (78,77 % kokonaiskustannuksista)
 • Hankeaika: 31.3.2017 – 31.10.2019

PIKKULI-hankkeessa tutkitaan käytännön mahdollisuuksia ja menetelmiä pikkulimaskan (Lemna minor) viljelemiseksi kalankasvatuslaitoksella rehun raaka-aineeksi.

Viljelyn tavoitteena on kierrättää kalankasvatuksen ravinteita, vähentää kalanviljelyn ympäristövaikutuksia ja tuoda viljelytoimintaan uusi taloudellisesti kannattava myyntituote.
Kasviksi on valittu pikkulimaska. Se on luonnonvarainen kasvi, jolla on hyvät ravitsemukselliset arvot. Se sisältää runsaasti proteiinia, hyviä rasvahappoja ja hiilihydraatteja, mikä tekee siitä hyvän rehuraaka-aineen. Pikkulimaskan viljely- ja korjuumenetelmät ovat yksinkertaisempia kuin levien.

Kehittämishanke: Kalanjalostuksen ABC

 • Hakija: Koillis-Suomen aikuiskoulutuskeskus
 • Yhteyshenkilö: Anita Saarela-Myllylä
 • Myönnetty tuki: 39 307,78 euroa (94,74 % kokonaiskustannuksista)
 • Hankeaika: 14.9.2016 – 28.2.2018

Hankkeen tuloksena järjestetään kaksi koulutusryhmää Kainuussa ja Kuusamossa, joissa 8-15 henkilöä / koulutusryhmä parantaa omaa osaamistaan kalan jalostusasteessa, vähempiarvoisen kalan hyödyntämisessä ja liiketoimintasuunnitelmien kehittämisessä.

Kalanjalostuksen abc_loppuraportti2018

Kehittämishanke: Järvikalaa Paltamosta

 • Hakija: Paltamon kunta
 • Yhteyshenkilö: Simo Kemppainen
 • Myönnetty tuki: 21 211,61 euroa  (90,00% kokonaiskustannuksista)
 • Hankeaika: 16.9.2016 – 31.12.2017

Hankkeessa järjestetään kolme opintomatkaa, joissa päästään tutustumaan nykyaikaiseen koneavusteiseen kalankäsittelyyn ja kalatalotoiminnan pyörittämiseen. Pääpaino on vähempiarvoisten kalalajien käsittelyssä.
Hankkeessa järjestetään kaksi kalastajatapaamista, joissa pohditaan kaupallisen kalastuksen kehittämismahdollisuuksia. Pääteemoina ovat kalatalotoiminnan järjestäminen sekä yhteistyön parantaminen kalaveden omistajien ja kaupallisten kalastajien kesken. Hankkeessa laaditaan lopuksi Paltamon kalatalon mahdollista toteutusta varten liiketoimintasuunnitelma.

Järvikalaa Paltamosta Loppuraportti (1)

Kehittämishanke: Särkikalojen kustannustehokas kalastaminen ja alkutuotannon käsittely (Talvisärki)

 • Hakija: Naturpolis Oy
 • Yhteyshenkilö: Manuel Deinhardt, hankevastaava
 • Myönnetty tuki:  50 626,59 euroa (72,53% kokonaiskustannuksista)
 • Hankeaika: 1.9.2016 – 31.7.2018

Hankkeessa kehitetään särkikalojen kalastus- ja alkutuotantomenetelmiä. Tavoitteena on luoda toimintamalli, joka mahdollistaa särjen pyyntiajan jatkamisen siten, että tarjonta saadaan vastaamaan lisääntyvän kysynnän vaatimuksiin. Kalastusmenetelmiä kehitetään ja sovitetaan paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi. Uusia ammattikalastajien työrytmiin, kaupalliseen kalastukseen ja alkutuotantoon soveltuvia menetelmiä etsitään täydentämään kalavesien hoidon tarpeita. Kalastuksen osalta kehitetään särjen pyyntiä viileän veden aikaan, erityisesti talvella jään alta rysäpyydyksillä. Hankkeen muut osat liittyvät särjen käsittelyyn ja alkutuotantoon. Niissä käsitellään lajittelun tehostamista, jäähdytystä ja kuljetusta sekä perkuun nopeuttamista, minkä tavoitteena on kehittää särjen hyödyntämistä ruokakalaksi.

Loppuraportti_Talvisärki_valmis

Kehittämishanke: Koillismaan ja Kainuun ammattikalastajien koulutushanke

 • Hakija: Koillis-Suomen aikuiskoulutuskeskus
 • Yhteyshenkilö: Anita Saarela-Myllylä
 • Myönnetty tuki: 19 764,55 euroa (100% kokonaiskustannuksista)
 • Hankeaika: 20.5.2016 - 31.5.2017

Hankkeessa koulutetaan 5-8 ammattikalastajaa rakentamaan itselleen kalastusvene. Kalastajat vastaavat itse materiaalikustannuksista, koulutuksen muut kulut kuuluvat hankkeen rahoitettavaan osuuteen. Suunniteltu kalastusvene on 6-6,5 metriä pitkä erityisesti rysäkalastukseen soveltuva vene.

KoiKai ammkalastajien loppuraportti_2017