Kehittämishanke: Vesiviljelylaitoksen purkuvesien ravinteiden jatkuvatoiminen mittaaminen

  • Hakija: Luonnonvarakeskus
  • Yhteyshenkilö: Pasi Laajala
  • Tukisumma: 40 974 € (89 % kokonaiskustannuksista)
  • Hankeaika: 1.1.2021 – 31.12.2022

Hanke pohjautuu Taivalkoskella Kalankasvatus Vääräniemi Oy:n Oudonjoen kalankasvatuslaitoksella toteutettuun PIKKULI-hankkeeseen. Sen yhtenä tavoitteena oli laitoksen ravinnekuorman pienentäminen kasvattamalla pikkulimaskaa purkuvedessä. Idea oli toimiva, mutta purku-uoman vedestä ei saatu riittävästi ravinteita kasvatukseen. Ravinteiden talteenottoa olisi pitänyt pystyä tehostamaan, jotta sillä olisi merkitystä laitoksen ravinnepäästöihin.

Jos laitoksesta vapautuvien ravinteiden määrää voitaisiin mitata, saataisiin käsitys laitoksen hetkittäisistä kuormitustasoista ja vuosikuormasta. Tietoa voitaisiin käyttää arvioitaessa nykyisen luvan perusteita.

Tämän hankkeen ideana on mitata ravinnepitoisuuksia jatkuvatoimisesti sekä yksittäisestä altaasta että koko laitoksesta. Mittausaineiston pohjalta voidaan tunnistaa ja kerätä talteen ne jakeet, jotka sisältävät eniten ravinteita, ja jotka näin ollen kuormittavat alapuolista vesistöä eniten. Käytännössä pääosa kuormituksesta syntyy elo-syyskuussa, jolloin laitoksen rehunkäyttö on suurimmillaan. Talteen otetut ravinteet käytetään pikkulimaskan kasvatukseen ulkoaltaissa.